Trang chủ / GIA NHẬP

GIA NHẬP

Mẫu đơn đăng ký làm thành viên Hơp tác xã:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

                                                               Hồ Chí Minh, ngày………tháng…….năm 2016

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀO LÀM THÀNH VIÊN

HTX TM-DV-DL VÀ VT NGUYÊN GIÁP

 

Tên người đăng ký:……………………………………………………………………………………..

Ngày sinh:…………………………………………………….. Nam/Nữ……………………………..

CMND Số:…………………………….. Ngày cấp…………………………Nơi cấp………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Lý do xin đăng ký vào làm thành viên của HTX:

Tôi mong muốn vào làm thành viên Hợp tác xã Vận tải Thương mại Dịch vụ Du lịch và Vận tải Nguyên Giáp để được hỗ trợ các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nhằm tạo thêm công việc làm, thu nhập cho cá nhân, gia đình; Đồng thời mở rộng cơ hội liên kết với các xã viên khác để học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm quản lý, điều hành và tăng cường kiến thức về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô hiệu quả hơn.

Nếu được chấp thuận làm thành viên của HTX Vận tải Thương mại Dịch vụ Du lịch và Vận tải Nguyên Giáp, chúng tôi xin cam kết:

– Chấp hành đúng Điều lệ, Quy chế của HTX;

– Tham gia hưởng ứng các phong trào hoạt động của HTX đề ra;

Tôi đề nghị Ban quản trị HTX TM-DV-DV và VT Nguyên Giáp xem xét chấp thuận cho đề xuất của tôi nêu trên.

Đính kèm theo Phiếu đăng ký này:

  • Bản sao giấy đăng ký và sổ đăng kiểm xe;
  • Chứng minh nhân dân và hộ khẩu (nếu có);

 

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                                                                                                                             Người đăng ký